Polskie buty -20%   Zobacz>

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUZANA.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego
www.suzana.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również umożliwia Klientom
zapoznanie się z Towarami i zawarcie Umowy sprzedaży.

 

SUZANA.PL Kamil Woźnica ul.Zygmunta Kazikowskiego 14/3 05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer rachunku bankowego do wpłat: PKO BP 49 1020 4476 0000 8602 0357 6386

 

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: SUZANA.PL ul. Kościelna 21 05-300 Królewiec.

tel. +48 504045808

e-mail: [email protected]


§ 1 Definicje

1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta
Klienta.
2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy dostarczanie usługi
prowadzenia Konta Klienta.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną
bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
8. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla
korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
9. Sprzedawca – Kamil Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUZANA.PL Kamil
Woźnica, ul. Zygmunta Kazikowskiego 14/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8222199928, REGON
146340607, e-mail: [email protected], numer telefonu 504045808.
10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem
a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu
(z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu

w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)
należą do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było
możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to
przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka
JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Sklepu
Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta
aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie
przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez
osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem,
fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość
użytkowników Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności
reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
7. Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę
w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego. Za działanie zakłócające
funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający
podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności
botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób
wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
8. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów
z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
9. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj.
odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia
Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy
sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy
zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie
rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny

drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym
do dokonania Rejestracji.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres
poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez
Sprzedawcę. Klient proszony jest o potwierdzenie założenia Konta Klienta. Z chwilą potwierdzenia
zawarta zostaje umowa o dostarczanie usługi Konto Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość
dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę.
3. Klient składający zamówienie kompletuje zamówienie wybiera Towar i dodaje go do "KOSZYKA".
Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz
formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając
na koniec przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę oraz ewentualnie o dodatkowych
kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona,
o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
5. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy
przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia
oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji
możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej kolejną wiadomość, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty
i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.


§ 5 Płatności

1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone
w złotych polskich (PLN).
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;
b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności;
c) gotówką lub kartą za pobraniem;
d) oraz system płatności ratalnych lub odroczonych.
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży w terminie 7 dni.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3
Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.
5. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie
z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy.
Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających
z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie
14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego w § 9 Regulaminu.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zamieszcza Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do
dostawy i realizacji zamówienia.
3. Towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku
wyboru usługi Paczkomat, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta
w momencie składania zamówienia.
4. Sprzedawca przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary na adres poczty elektronicznej
podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Faktura VAT dostarczana jest w formie pliku
elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i
łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.
5. Po dokonaniu dostawy zakupionego Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem
może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu
zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, o ile Klient wyrazi zgodę w procesie
zakupowym.

§ 7 Reklamacje

[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży]

[Konsumenci]

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową
sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba
że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników
prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w
szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym
Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który
Sprzedawca zaakceptował.
3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są
typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod
uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na
etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

-nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim
wiedzieć,
- przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane
z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub
w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy
sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument
może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi
przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży
w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia
Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od
wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź
wymiany.
6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może
dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru
z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą
zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do
zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności
kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie
braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz
nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia
Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której
Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową
sprzedaży.
8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić
Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się
na koszt Sprzedawcy.
9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie
ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży,
w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru
zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o obniżeniu ceny.
11. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli
wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
12. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na
jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru
lub dowodu jego odesłania.
13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może
składać w dowolnej formie, np. mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres
Suzana.pl, ul. Kościelna 21, 05-300 Królewiec.
14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
15. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem
uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/.
16. Postanowienia zawarte w § 7 ust. 1-14 Regulaminu mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy
Indywidualnego.

[Przedsiębiorcy]

17. W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą (nie dotyczy
Przedsiębiorcy Indywidualnego) odpowiedzialność Sprzedawcy wobec kupującego z tytułu rękojmi
jest wyłączona.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży,
w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy
Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów
– od dnia ich zawarcia.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu dowolnej formie, np. za pośrednictwem formularza przesłanego na adres
[email protected] lub pisemnie na adres Suzana.pl, ul. Kościelna 21, 05-300 Królewiec. Wzór
formularza został zamieszczony przez Sprzedawcę w dedykowanej zakładce w Sklepie
Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru
lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
13. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
a) newsletter;
b) prowadzenie Konta Klienta;
2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej
wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany
jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi zgodnie z zasadami
określonymi w §11 Regulaminu.
4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych
w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Sklepu
Internetowego, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności
każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na
podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych
za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, edytowanie danych przypisanych do Konta
Klienta.
5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może
ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Klienta po tym
terminie następuje w sposób opisany w § 14 Regulaminu.
6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności
reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę
innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub innymi
działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych

przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej
podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia
Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na
adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
Klientowi odpowiedzi.

§ 10 Newsletter

1. W ramach newslettera Sprzedawca będzie wysyłał informacje handlowe za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa
newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony do momentu rezygnacji przez
użytkownika z usługi lub też do momentu zakończenia dostarczania usługi przez Sprzedawcę, co
może nastąpić w każdym czasie.
2. Wiadomości wysyłane w ramach newslettera zawierają informacje na temat oferowanych przez
Sprzedawcę produktów, aktualnych promocji oraz innych informacji dotyczących Sprzedawcy,
w tym dotyczących konkursów, wydarzeń, nowości itp. Wysyłanie wiadomości w ramach
newslettera stanowi przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej
użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego. Odbywa się ono za zgodą użytkownika
wyrażoną poprzez zapisanie się do Newslettera stosownie do postanowień Regulaminu.
3. Każda wiadomość w ramach Newslettera, poza elementami wskazanymi w ust. 2 powyżej,
zawiera:
a) informację o Sprzedawcy jako nadawcy newslettera,
b) wypełnione pole „Temat” określające treść newslettera,
c) link służący do rezygnacji z newslettera.
4. Korzystanie z newslettera jest uzależnione od posiadania przez użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenia z dostępem do sieci Internet pozwalającego na
odczytywanie wiadomości przychodzących na pocztę elektroniczną użytkownika.
5. Zamówienie newslettera następuje poprzez dokonanie przez użytkownika następujących
czynności w formularzu w Sklepie Internetowym:
a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika (podanie tego
adresu jest niezbędne do korzystania z usługi newslettera);
b) kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera,
c) zalogowanie się przez użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-
mail),
d) kliknięcie linku potwierdzającego zapisanie się do newslettera, umieszczonego w przesłanej
przez Sprzedawcę ww. automatycznej wiadomości e-mail.
6. Kliknięcie linku potwierdzający zapisanie się do newslettera powoduje, że adres poczty
elektronicznej użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji
usługi newsletter.
7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować
z newslettera klikając link umieszczony w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach
newslettera.
8. Użytkownik może również w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
zrezygnować z newslettera pisząc na adres [email protected].

9. Zaprzestanie wysyłania newslettera na podany adres e-mailowy następuje bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rezygnacji.


§ 11 Dodawanie opinii

1. Opinię na temat produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego może dodać wyłącznie
Klient, który dokonał zakupu. Opinie nie są weryfikowane pod kątem tego czy Klient rzeczywiście
używał opiniowanego Towaru.
2. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznego podmiotu, który zbiera opinie Klientów. Opinię o
produkcie może wystawić wyłącznie Klient, który wyraził w procesie zakupowym zgodę na
udostępnienie swoich danych osobowych Zaufane.pl. Klient zanim doda opinię powinien zapoznać
się z regulaminem dostępnym na stronie: https://zaufane.pl/regulamin.
§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie
Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,
przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na
podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające
na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej
konieczności usuwa ze Sklepu Internetowego treści będące przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Kamil Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
SUZANA.PL Kamil Woźnica, ul. Zygmunta Kazikowskiego 14/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kontakt
[email protected].
2. Dane będziemy przetwarzać w celu prowadzenia Sklepu Internetowego (prowadzenia konta
i realizacja zamówień) oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji
marketingowej (jeżeli Klient wyrazi na to zgodę). Klient może zawsze cofnąć zgodę na komunikację
marketingową m.in pisząc na adres [email protected]. Klient ma także prawo: dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Więcej
informacji o ochronie danych osobowych w Sklepie Internetowym można znaleźć na
https://suzana.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o dostarczanie usługi cyfrowej w
każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą
stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o dostarczanie usługi Konto Klienta, poprzez
wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, np. poprzez skorzystanie z
funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu się do Konta Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o dostarczanie usługi poprzez wysłanie do Klienta stosownego
oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane
w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o dostarczanie usługi w trybie natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient –
pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż
Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim
Przedsiębiorcą.
2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczanie
usług strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego
rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje
Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem
umowy zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu.
6. Umowy z Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2024 r.

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymać
5% RABATU

Dołącz do nas, aby otrzymywać informację o promocjach, kodach rabatowych i innych akcjach specjalnych oraz 5% rabatu już na pierwsze zakupy!

Administratorem danych jest Kamil Woźnica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUZANA.PL Kamil Woźnica, ul. Zygmunta Kazikowskiego 14/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kontakt [email protected]. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu komunikacji marketingowej, w tym do przesyłania newsletterów. Możesz zawsze wycofać zgodę np. pisząc na adres [email protected]. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak chronimy Twoje dane.